தொழில்நுட்பம்

மருத்துவமனைக்கு இரத்தத்தை கொண்டு செல்லும் ட்ரான்கள்