வினோதம்

நம்மில் வயதானவர்கள் மட்டுமன்றி இளவயதினருக்கும் ஏற்படும் dementia என்ற மனச்சோர்வு நோயைப் பெருமளவுக்குப் போக்கும் சக்தி நாம் அருந்தும் கஃபே (Coffee) பானத்துக்கு உள்ளது என நவீன ஆய்வில் உறுதிப் படுத்தப் பட்டுள்ளது.

தினமும் இரண்டு கோப்பை கஃபே அருந்துபவர்களுக்கே 36% வீதமான மனச்சோர்வு தடுக்கப் படுகின்றது என்றும் கணிக்கப் பட்டுள்ளது.

தினமும் கஃபே அருந்தி வரும் 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்மணிகளிடம் கஃபேன் (caffeine) எனப்படும் மூலக்கூறு எந்தளவு உள்ளது என்று ஆராயப் பட்டது. இதன் போது தினமும் 261 மில்லிகிராம் கஃபே அருந்தும் பெண்களுக்கு dementia நோய் 10 வருடம் பின் தள்ளிப் போடப் படுவது கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த அளவானது தினமும் இரண்டு கோப்பை கஃபே அல்லது 6 கோப்பை கரும் தேநீர் (black tea) அருந்துவதற்கு சமமாகும். இந்த ஆய்வு உறுதி செய்யப் பட்ட போதும்  கஃபேன் என்ற போதை வஸ்து ஏன் dementia ஐத் தடுக்கின்றது என நிபுணர்களுக்கு இன்னமும் தெளிவாகப் புரியவில்லை.

Wisconsin-Milwaukee என்ற பல்கலைக் கழகத்தைச் சேர்ந்த நிபுணர்களால் 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட சுமார் 6467  பெண்மணிகளிடம் மேற்கொள்ளப் பட்ட இந்த ஆய்வில் அவர்கள் தினமும் அருந்தி வரும் கஃபே, தேநீர் மற்றும் கோலா ஆகியவற்றின் அளவு  குறித்த கணிப்பீடு பெறப்பட்டது. கஃபேன் மற்றும் dementia நோய் ஆகியவற்றுக்கிடையேயான தொடர்பு  மூளையிலுள்ள செல்கள் பற்றிய ஆய்வில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதால் இது தொடர்பான ஆய்வு இன்னமும்  முடுக்கி விடப் பட்டுள்ளது.