வினோதம்

இங்கிலாந்தில் மிகவும் அரிதான ஒன்றாக 5 பவுண்ட் தாள் அதிக விலைக்கு
இபேயில் விற்பனையாகி உள்ளது.

இங்கிலாந்தை சேர்ந்த ஒருவர் தன்னிடம் இருந்த பவுண்ட் தாள்களை பார்த்தபோது
அவற்றில் ஒரு 5 பவுண்ட் தாள் மிகவும் அரிதான ஒன்றாக இருப்பதை அறிந்து
அதனை இபே தளத்தில் விற்பனை செய்ய தீர்மானித்துள்ளார்.

இந்த நோட்டை வாங்குவதற்கு 21 பேர் மத்தியில் கடும் போட்டி நிலவி
வந்துள்ளது. இறுதியாக, இந்த நோட்டை ஒருவர் 60,100 பவுண்ட் விலைக்கு
வாங்கியுள்ளார்.அந்த நோட்டில் AA01 444444 என்ற அரிதான சீரியல் எண்
இருந்ததே இவ்வளவு விலைக்கு காரணமாகும்