மனமே வசப்படு

வரலாறும், எதிர்காலமும் - வறியவர்கள்!