யூடியூப் கோர்னர்

கருணை என்பதே மகிழ்ச்சிதானே. கருணை எனும்  வாழ்வியல் நேர்மையினை, அழகியலாகச் சொல்லும்  ஒரு குறும் அசைபடம்

“A JOY STORY: Joy and Heron”